۲.۱۸.۱۳۹۲

اعتصاب افغانستانی های سوید با بیست و یکمین روز بدون غذا و آب


با رسیدن به شهر بودن، با تصویر ناامید کننده ای رو برو میشویم، 13 پناهجوی در حال اعتصاب و با همراهی 24 ساعته شست خانواده که همه جواب منفی دارند و احتمال میرود به زود ترین فرصت اخراج اجباری شوند.
وضعیت اعتصاب کنندگان با گذشتن  از مرز 20 روز همچنان نگران کننده است و هر زمانی ممکن است اتفاق بدی که همه خواهان همچو وضعیت نیستند بیافتد.
دیروز و امروز نماینده سفارت افغانستان، آقای امین از اعتصاب افغانستانی ها دیدن کرد و جویای احوال آنها شد، اما به گفته نماینده سفارت سفیر افغانستان در رخصتی رسمی به استرالیا سفر کرده و با همکاران دیگر سفارت افغانستان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
به جواب یک خبرنگار، که آیا تا 24 ساعت آینده چی کاری رسمی را سفارت افغانستان انجام خواهد داد که بتواند به یک جواب انسانی و قانع کننده منتهی شود و اعتصاب کنند گان بتوانند به اعتصاب خویش پایان دهند؟ جواب نماینده سفارت افغانستان سکوت مطلق بود و در حاشیه تلاش کرد اذعان کند که تا چند روز آینده کار های را میتوان کرد.
در نهایت آقای امین طبق معمول از اعتراض کنند گان خواست تا وضعیت خویش را روی کاغذ نوشته به آدرس آنها (سفارت افغانستان) بفرستند .
اعتصاب های دیگر همزمان در چند شهر دیگر ادامه دارد و گفته میشود که در شهر یفله کودکان زیر سن 18 سال شامل دو دختر نوجوان همچنان وارد ششمین روز شده است و تظاهرات در همین مورد نیز روز جمعه برگزار میشود.
مسؤولان انجمن های افغانستانی و اتحادیه شهمامه و صلصال نیز در تامین و حمایت از حقوق پناهندگان وارد عمل شده اند و گفتگو ها و مذاکرات با اعتصاب کنند گان و اداره مهاجرت ادامه دارد.
وزیر مهاجرین سویدن از کودکان در حال اعتصاب شهر یفله دیدن کرده اند اما نتایج قانع کننده هنوز برای هیچ یکی از پناهندگان داده نشده است.
یکی از اعتصاب کنندگان میگوید، وکیل اش را حتی ندیده است، دیگری میگوید که دوسیه اش نزد پولیس تهویل داده شده، اما جواب مثبت و منفی برای او داده نشده و همچنان بی سرنوشت است.
خواست های پناهندگان:   آقای زکی خلیل سخنگوی اعتصاب کنندگان حین ارایه اطلاعات جدید و نتایج صحبت ها با سفارت افغانستانآقای زکی خلیل سخنگوی اعتصاب کنندگان حین ارایه اطلاعات جدید و نتایج صحبت ها با سفارت افغانستان
هیچ چاره نداشتیم جز اینکه با بستن دهان خود و نخوردن آب و غذا صدای اعتراض خود را به گوش سویدی ها، مسؤولین برسانیم و مطمین هستیم که مسوولین اداره مهاجرت با درک عمیق از شرایط ما برای حل مشکلات اقدام خواهند کرد.
براساس گفته های پناهندگان گزارش های سرزمینی که از افغانستان توسط دولت افغانستان تهیه شده است نواقص جدی دارد و ممکن این گزارش ها نواقص کافی از شرایط افغانستان داشته باشد. گفته میشود که بسیاری بر اساس این گزارش های ناقض با مشکل قبولی مواجه میشوند.
خواست های اساسی آنها، توقف اخراج اجباری به افغانستان، باز شدن پرونده های بسته شده از سوی حکومت سویدن و بررسی دوباره تمام دوسیه ها، دادن اقامت و تضمین اقامت در کشور سویدن خوانده شده است.
امروز نماینده سفارت افغانستان تلاش جدی بخرج داد که اعتصاب پایان یابد، اما مردم و پناهندگان در حال اعتراض دلایلی که سفارت افغانستان برای پایان اعتصاب ها ارایه کرد، را بسیار ضعیف دانستند و قرار است تا اجرای بعدی آن  سفارت اعتصاب شان را ادامه دهند.

فشار ها روحی و روانی، دردشدید معده، و عدم رسیدن غذا و حتی آب، عامل اصلی فشار ها بر اعتصاب کنندگان است.
تعداد زیادی از اعتصاب کنندگان از تاریخ 18 آپریل اعتصاب خویش را آغاز کرده اند.
اعتصاب کنندگان در هوای سرد زیر سفر در بیرون از ساختمان اداره مهاجرت بسر میبرند
کودکان در یک زیر زمینی که از سوی یک نهاد خییره در اختتیار زنان و کودکان قرار داده شده است.
خانم آرزو یکی از اعتراض کنندگان در معرض خطر اخراج اجباری
خانم فرزانه معلمی از ولایت غزنی با خطر اجباری مواجه است و دلیل غیر منطقی وزارت مهاجرت او را شوکه ساخته است