۵.۰۴.۱۳۹۱

مردم بامیان خواستار برکناری رئیس سارنوالی این ولایت شدند


 امروز چهارشنبه 4 اسد 1391 مطابق با 25 جولای 2012 میلادی، صد ها نفر از مردم و فعالین مدنی بامیان، دراعتراض به تصمیم و رویه غیرعادلانه ریاست سارنوالی (بازپرسی) این ولایت دررابطه با پرونده تجاوز و قتل دختری نوجوان بنام شکیلا که حدود شش ماه قبل درمنزل سید هادی واحدی بهشتی، عضوشورای ولایتی بامیان به قتل رسیده بود، دست به مظاهره زدند.
مظاهره چیان ضمن حمل پلاکاردهای حاوی شعارهای حق طلبانه، ازمقامات دولت مرکزی افغانستان، جامعه جهانی، ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و سایرنهادهای ملی و بین المللی خواستند تا ازروند این پرونده نظارت به عمل آورده، و درزمینه دادخواهی خون شکیلا، آنان را یاری نمایند.
تظاهرکنندگان همچنین شعارمی دادند: "همه دربرابرقانون مساوی اند"، "بازپرس بی کفایت، عدالت، عدالت" ، "سارنوالی بامیان، شرمت باد"، "خودکشی شکیلا، دروغی است برملا" و "عدالت برای همه". همچنین دربعضی ازشعارها، آنان خواستار استعفای سید یحیا احمدیار، رئیس اداره سارنوالی بامیان گردیدند.
درقطع نامه مظاهره چیان، ازموارد خاصی ازقضایای حقوقی یاد شده بود که به زعم آنان، ریاست سارنوالی بامیان، درروند رسیدگی به آنها، مغرضانه عمل کرده است.
همچنین تظاهرکنندگان خواستار اعزام هیئتی ازسوی لوی سارنوالی (دادستانی عالی) افغانستان، به رهبری داکترسیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، جهت رسیدگی به این دوسیه گردیدند.
آنان همچنین هشدار دادند که اگردولت و مسؤلین، به این خواسته های آنها، توجه نشان ندهند، آنها بیکارننشسته و به روند دادخواهی خود، ادامه خواهند داد.
حسین، یکی ازاشتراک کنندگان گفت: "من فکرمیکنم که به رأی من، خیانت شده، ما نماینده انتخاب میکنیم که خدمت کند، نه جنایت".
اسماعیل ذکی، یکی ازبرگزارکنندگان این مظاهره، هدف ازبرگزاری این مظاهره را، بررسی دقیق تمامی دوسیه های حقوقی اخیر دانسته گفت: "مظاهره ما کاملا هدف دادخواهانه دارد وهیچ غرض سیاسی ای نداریم".
 اما سید یحیا احمدیار، رئیس سارنوالی بامیان به خبرنگاران گفت: "کسانی که مظاهره کرده اند و خواستاراستعفای من شده اند، افرادی هستند که غرض های سیاسی دارند"


        قطعنامۀ فعالین مدنی بامیان در اعتراض به بیکارگی ها سارنوالی استیناف ولایت بامیان درپی قتل شکیلا.

وَمَن قُتَِلَ مظلومأفقد جعلنالِوَلِیِِّهِ سلطانا
قرآنکریم؛سوره اسراءِآیه 33
          میدانید که طی دوسال اخیر اوضاع بامیان درجهت مصؤنیت حیثیت وعزت مردم بامیان روبه وخامت گذاشته  وسیروارونه دارد.از قتل مرموز ومشکوک شکیلا که در منزل آقای واحدی بهشتی اتفاق افتاد تقریباً نیمی یکسال می گذرد که هیچ سرمویی ازین جنایت آشکار، فاش نگردیده و هرلحظه و هرگاه از سوی مقام ریاست سارنوالی استیناف بامیان پیرامون قضیه صحنه سازی های نو میشود وتحریف های صریح وقیاسات شکمی و از قانون مطابق رأی سید یحیا تفسیر گردیده و قضایای جنایی که به عنوان آسیب اجتماعی رخ نموده است جلوۀ قومی ونژادی می یابد.
          قضیه شکیلا تنها قضیۀ جنایی ای نمی باشد که تحقیقات لازم پیرامون آن صورت نگرفته است وآقای واحدی تنهاسید نیست که به او اینهمه چسپیده اند وشکیلاتنها مقتولی نیست که اینگونه مظلوم مانده باشد؛ بلکه قضایا و موارد دیگری نیز ازین دست وجود دارد که باموجودیت شواهد بسیار در پشت پرده های فراموشی افتاده و در زمینۀ صحنه سازی ها و لابی گری های سید یحیا روی قضایای ازین قبیل خاک پاشی شده است که  بطور نمونه به برخی از آنها ذیلاً اشاره میشود.
          الف) قضیه شانزدهم ماه عقرب 1389 یکه اولنگ وقتل مشکوک عبدالوهاب.
          ب) قضیه مورخ 27 قوس 1389 خوال مرکز بامیان که حاکی از تجاوز جنسی یک فرد 45 ساله بالای دختر پانزده ساله میباشد.
          ج) قضیۀ بیست و دوم برج پنجم سال 1390 یکه اولنگ که خانمی از آن ولسوالی درحوالی مرکز یکه اولنگ مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفت.
          د) موضوع دختر سید که همراه بایکی از افراد غیرسادات وبه تعبیر دیگر «هزاره» میخواست ازداواج نماید که ازجنجتل های آن تمامی مردم بامیان آگاهی دارند.
          بهرحال قضایای مذکور تنها قضایایی نیست که مورد پی گیری قرار نگرفته باشد، بلکه از معدود مواردی است که تمام شهروندان از آن وقوف دارند  والا خدا میداند که به چه میزان ازین قضایا وجود دارد که در موعد خودش به حساب آنها نیز رسیدگی مدنی خواهندصورت گرفت.
          شهروندان بامیان !
          با تذکر موارد قضایی و جنایی بالا می توان خاطرنشان ساخت که فعالین مدنی بامیان هیچ گونه انگیزۀ تخریبی وقوم گرایانه نداشته وبلکه می خواهند تمامی آنچه را که سارنوال مؤظف استیناف بامیان رنگ و بوی قومی داده است به محاسبه گرفته و از این روش خطرناک جلوگیری به عمل آورد.
          فلهذا ما شهریان بامیان وفعالین مدنی این ولایت از مقامات مسؤل وبلند رتبۀ دولتی در خصوص از مقام لوی سارنوالی کشور تقاضامندیم که قضایای یاد شده و یادنشدۀ سربسته و محفوظ مانده به ادارۀ سارنوالی ولایت بامیان را تسریع اجرایی بخشیده و در امربکارگماشتن عملۀ خویش در این اداره تجدید نظر نموده و از این جهت ما بامیانی ها خواسته های خویش را بطور آتی یاد آورمی شویم.
          1 - رئیس سارنوالی استیناف ولایت بامیان خواستار استعفای خویش گردیده وبرای تمام قضایای جنایی که وارونه ارزیابی نموده است رسماً پاسخ گوی باشد.
          2 -  هیئت بلند مرتبۀ باصلاحیت از ادارۀ لوی سارنوالی بخاطر پاک سازی وارزیابی های دوسیه و اسناد موجود سارنوالی بامیان در ولایت بامیان اعزام گردیده و به بررسی قضایابپردازند.
          3 -  بخاطر ارزیابی دقیق حادثۀ قتل شکیلا هیئت باصلاحیت مرکب از لوی سارنوالی وحقوق بشرو در رأس خانم سیماسمر معرفی گردیده و عاملان این جنایت را به چنگال قانون بسپارند.
          4 - سارنیار سید یحیا بخاطر کوچک جلوه دادن قضیۀ قتل شکیلا در محضررسانه ها مورد استیضاح قرار گرفته و از تمامی اهالی رسانه ها معذرت خواهی نمایند.[1]
          5 -  آقای واحدی بهشتی که متهم درقتل شکیلا است در محکمه حضوریافته ورفع اتهام نموده والامورد پی گرد قانونی و مجازات قرار گرفته وبرای بازی گری ها وصحنه سازی ها به منظور فرار از پی گیری قضیه رسماً از محکمه ، فعالین مدنی و ارگانهای ناظر عدلی قضایی معذرت خواهی نماید.
          6 - تا پی گیری جدّی و واقعی وقانوی قضایای انباشته در سارنوالی صورت نگیردمامردم بامیان به خاموشی نگراییده  و در هر فرصت به اعتراض خویش دوام میدهیم تاباشد که دستان ناقابل جنایتکاران کوتاه شوند.
به امید تحقق عدالت نهایی
شهروندان عدالت خواه وفعالین مدنی بامیان

نویسنده : مهدی مهر آیین

مردم بامیان خواهان رسیدگی فوری به دوسیه قتل شکیلا شدند


باشندگان بامیان خواستار اعزام هیئتی ویژه با نظارت مستقیم کمیسیون مستقل حقوق بشر برای شناسایی مجرم اصلی این قضییه به بامیان شدند.


صدها تن از باشندگان بامیان، پیش از چاشت امروز چهار شنبه، با راه اندازی تظاهراتی مسالمت آمیز، خواهان رسیدگی عاجل و عادلانه به دوسیه قتل شکیلا شدند.
شکیلا،دختر 16 ساله ای بود که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان به قتل رسید.
باشندگان بامیان خواستار اعزام هیئتی ویژه با نظارت مستقیم کمیسیون مستقل حقوق بشر برای شناسایی مجرم اصلی این قضییه به بامیان شدند.
در این تظاهرات که از مسجد موسوم به "مسجد جامع شهید مزاری" تا چوک الیکین بامیان ادامه داشت، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهای "سارنوالی بامیان، شرمت باد"، "خودکشی شکیلا، دروغی است برملا" و " سید یحیی استعفا استعفا" خواستار برکناری یحی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه بامیان نیز شدند.
عبدالله برات از فعالان مدنی بامیان که در راه اندازی تظاهرات امروز، نقش کلیدی داشت به خبرگزاری بخدی گفت:" ما می خواهیم هیئت ویژه ای از سوی لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رهبری داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به بامیان آمده و با بررسی عادلانه دوسیه قتل شکیلا، مجرم اصلی قضییه را شناسایی کنند".
برات افزود:" اگر این هیئتی برای بررسی دوسیه قتل شکیلا به بامیان اعزام نشود، ممکن است که قضییه قتل مسکوت مانده، مجرم اصلی هیچ گاهی پیدا نشده و خون یک انسان بی گناه پایمال شود".
او می گوید:" در سارنوالی مرافعه بامیان، به خاطر اینکه اکثر سارنوالان از یک قوم خاصی هستند  در رسیدگی به دوسیه قتل شکیلا نیز قوم گرایی کرده اند".
به گفته این فعال مدنی؛ سارنوال فروغ و هدفمند که مسئول تحقیق دوسیه قتل شکیلا بودند، پس از آنکه حکم بازداشت واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان را صادر کردند، از سوی سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه بامیان برکنار شده و به جای شان، سید فیروزی سارنوال تحقیق دوسیه مقرر شده که این مسئله وجود قوم گرایی شدید در سارنوالی مرافعه بامیان را نشان می دهد.
برکناری احمدی یار؛ پایان قوم گرایی در سارنوالی
عبدالله برات فعال مدنی در بامیان به بخدی گفت:" شایعات زیادی وجود دارد که یحی احمد یار، پس از قتل مشکوک شخصی به نام عبدالوهاب در 16 عقرب سال 1389 خورشیدی که توسط شخصی به نام حاجی صداقت در ولسوالی یکه ولنگ بامیان صورت گرفته است، فقط برای سرپوش گذاشتن روی این قضییه به حیث رئیس سارنوالی مرافعه بامیان مقرر شده و تا کنون در بسیاری از قضایا از قوم خود حمایت کرده است."
بر اساس گفته های او؛ اگر رئیس سارنوالی مرافعه بامیان برکنار نشود، قوم گرایی ها در این ارگان دولتی  ادامه خواهد داشت.
فعالان مدنی هشدار می دهد در صورتی که به خواسته های مردم بامیان پاسخ مثبت داده نشود، حرکت های اعتراضی آنان ادامه پیدا کرده و حتی به ولایت های دیگر کشور نیز کشانده خواهد شد.
از سوی دیگر اسماعیل ذکی هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان نیز به بخدی گفت که مردم و فعالین مدنی بامیان، می خواهند که  قاتل شکیلا از سوی نهادهای عدلی و قضایی شناسایی و دوسیه شان باید به صورت دقیق بررسی شود.
او افزود:" متاسفانه نه تنها قضییه قتل شکیلا که شش ماه از وقوع آن می گذرد و تا هنوز عامل اصلی آن شناسایی نشده، بلکه قضایای زیادی وجود دارد که از سوی ارگان های عدلی و قضایی بامیان برخلاف حقیقت و به صورت وارونه جلوه داده شده اند."
پیشتر سید یحی احمد یار رئیس سارنوالی مرافعه ولایت بامیان به خبرگزاری بخدی گفته بود که این نهاد در بررسی تمامی قضایا طبق قانون و بی طرفانه عمل کرده است.
واحدی بهشتی باید در محکمه حاضر شود
در پایان این تظاهرات قطعنامه ای نیز از سوی مردم و فعالان مدنی بامیان صادر شد که در بخشی از آن چنین آمده است:"از قتل شکیلا در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان بیشتر از نیم سال می گذرد اما تا کنون هیچ سر نخی از عامل این جنایت وجود نداشته و همه روزه برای پنهان کردن قضییه، از سوی ریاست سارنوالی مرافعه بامیان صحنه سازی های جدید می شود و قضایای جنایی که به عنوان آسیب اجتماعی رخ نموده است، جلوه قومی و نژادی می یابد".
در جای دیگری از قطعنامه نیز آمده است؛ "شکیلا تنها مقتولی نیست که اینگونه مظلوم مانده است بلکه قضایا و موارد دیگری نیز از این دست وجود دارد که با موجودیت شواهد بسیار، در پشت پرده ها بصورت خاموش افتاده است."
همچنان، اشتراک کنندگان در این تظاهرات در جای دیگری از قطعنامه شان، خواستند که سارنیار سید یحی احمد یار  رئیس سارنوالی مرافعه بامیان، باید در محضر رسانه ها مورد استیضاح قرار گرفته و از اصحاب رسانه ها معذرت خواهی کند و واحدی بهشتی نیز که متهم به قتل شکیلا است در محکمه حضور یافته و رفع اتهام کند.
متهم اصلی قضییه قتل شکیلا که در هفتم ماه دلو سال گذشته در خانه واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان رخ داده است، تا کنون که بیشتر از شش ماه از وقوع حادثه می گذرد مشخص نشده و به گفته مسئولان برخی نهاد های مدافع حقوق بشر، رسیدگی به دوسیه غیر شفاف بوده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
پیشتر اعضای خانواده مقتول (شکیلا) به خبرگزاری بخدی گفته بودند که از سوی خانواده واحدی بهشتی تحت فشار قرار گرفته اند تا از پی گیری دوسیه منصرف شوند.